K.A.RICH
 
Connectivity Solutions
Control& Monitoring - Communication - Data Acquisition
 
about us  |  my account
Software
ผลิตภัณฑ์ Software อันประกอบด้วย Fax Server ซึ่งอำนวยความสะดวก ในการรับ และ ส่ง Fax ที่จะช่วยท่านประหยัด เวลา และ ค่าใช้จ่าย ส่วน SCADA Software นั้น ช่วยใน ควบคุม ,สั่งการ และ เฝ้าระวังระบบงานอัตโนมัติ สามารถใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังรับ พัฒนาระบบ web application ตาม ความต้องการ
สงวนลิขสิทธิ์ข้อความในภาษาไทยทั้งหมด copyright © 2020